Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Modulet kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

Læs mere om modulet med fokus på deltagelse i forskningprojekter

Arbejder du som projektmedarbejder og vil du have bevis for dine kompetencer? Eller vil du kvalificere dig til at være projektmedarbejder? Så er dette modul for dig. På modulet får du kompetencer til selvstændigt at kunne varetage opgaver i relation til forskningsprojekter; herunder at planlægge, indsamle, gennemføre og afslutte et projektforløb. Du får indblik i den terminologi og de arbejdsgange, der kendetegner projektledelse samt konkrete projektledelsesværktøjer inden for målsætning, planlægning, risikovurdering og organisering, der sætter dig i stand til at lede et projekt, herunder indsigt i de forskellige faser/forløb i et projekt.

MODULETS INDHOLD

 • Projektledelse med inddragelse af protokoller
  Gennemlæsning af protokoller, projektopstart og projektorganisering
 • Videnskabsetik
 • Kritisk læsning af kvalitative og kvantitative artikler
  Herunder litteratursøgning
 • Good Clinical Practise (GCP)
 • Casegennemgang, herunder GCM og begrebsafklaring, Videnskabsetisk komite, lovgivning, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt øvrige juridiske aspekter
 • Fokus på projektsygeplejerskens rolle
  Planlægning og koordinering af samarbejdet med deltagere i forskningsprojekter
 • Formidling til deltagere i et forskningsprojekt
  Herunder samarbejde med de involverede parter før, under og efter Det gode tværfaglige samarbejde
 • Vejledning i relation til afvikling af skriftlig prøve
Case - Uddannelsesforløb i samarbejde med Forskningsenheden i Region Sjælland

Forskningsenheden i Region Sjælland og University College Sjælland, har med succes afholdt et uddannelsesforløb for sundhedsfaglige medarbejdere som deltager i forskningsprojekter. Idéen med samarbejdet var at levere relevant, forskningsbaseret og praksisnær kompetenceudvikling på tværs af regionen.

UCSJ som partner

Region Sjælland og UCSJ indgik i 2015 et partnerskab, med fokus på kompetenceudvikling for sundhedsfaglige medarbejdere som arbejder og deltager i forskningsprojekter. Regionen havde et ønske om bred regional forankring og her var UCSJ en vigtig partner med ekspertise i både uddannelsesudbud, praksisfeltet og forskning. UCSJs rolle var at sikre en praksisnær tilgang til forskning og stod således i samarbejde med en referencegruppe for at udarbejde grundlaget for uddannelsesforløbet og for at designe og afvikle det. 

Tværfagligheden en vigtig faktor

Deltagerne på uddannelsesforløbet kom fra flere af regionens sygehuse og repræsenterede de tre faggrupper ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. Den regionale tilknytning og deltagernes samlede tværfaglighed var en vigtig faktor i forhold til kursusudbyttet. Med sig hjem fik deltagerne således både formel viden, færdigheder og kompetencer til at kunne indgå i forskningsarbejde og værdifuld erfaringsudveksling.

Vil du vide mere:

Kontakt:
Forskningsenheden i Region Sjælland, Sanne Bjergskov - Tlf: 28 24 74 36 - sba@regionsjaelland.dk

 

Fakta:

Undervisningsindholdet blev bygget op om diplommodulet Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis og gav derfor 10 ETCS point.

Forløbets sammensætning sikrede både minimalt fravær fra arbejdspladsen og at det løbende indtag af viden kunne afprøves og forankres i praksis. Deltagerne havde én ugentlig undervisningsdag i ti uger.

Deltagernes forskellige regionale tilknytning gav gode vidensdelingsmuligheder.

Indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Læringsmål

Viden
 • kan demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
 • kan demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde
 • kan demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier
Færdigheder
 • kan anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis
Kompetencer
 • kan håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • kan håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • kan påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i udviklingsarbejde i praksis

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display