Aktivitet, Kræft og Livskvalitet i eget hjem

Gennem samarbejder med relevante sundhedsprofessionelle sætter projektet fokus på de terapeutbårne palliative indsatser.

Projektets formål er, at udvikle og afprøve et behandlingssprogram, der kan medvirke til at personer som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet. På baggrund af undersøgelse af problemer og behov hos mennesker med fremskreden kræft, er der udviklet et program, som tilbydes kræftpatienter på hhv. Næstved og Odense sygehus.  

Undersøgelsen gennemføres som et interventionsstudie, hvor halvdelen af de medvirkende patienter modtager den nyudviklede behandlingsform sammen med vanlig pleje og behandling og kontrolgruppen modtager vanlig pleje og behandling.

Afslutningsvis konkluderes der på, hvorvidt der er forskel på evne til at klare hverdagsaktiviteter og livskvalitet i de to grupper.

Samarbejdspartnere

Forskningsprojektet udføres i samarbejde med en forskergruppe på Syddansk Universitet (Forskningsinitiativet for Ergoterapi og Aktivitetsstudier)

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet er et praksisprojekt, der gennemføres i praksis med patienter/borgere, der bor i eget hjem. Behandlingen kan implementeres i praksis.

Af ’Kompetenceprofil for den ergoterapifaglige palliative indsats’ fremgår, at nyuddannede ergoterapeuter skal have kompetencer på basalt niveau ift. den palliative indsats. Projektets resultater vil kunne anvendes direkte i undervisningen, samtidig med at aspektet ift. udvikling af praksis vil kunne inspirere de studerende til at se innovativt på egen uddannelse og fremtidige profession. Desuden vil projektets resultater potentielt kunne anvendes i EVU-regi.

Projektleder:

Line Lindahl-Jacobsen, Adjunkt. Ph.d.

Projektet løber fra:

Projektet er under gennemførelse og forventes afsluttet i 2018

Projektet er i UCSJ forankret i:
FoU-miljøet ”Rehablilitering og palliation” er forankret i Center for Ernæring og Rehablitering

Cxense Display